Villkor

MEDLEMSVILLKOR HOS ONE LIFE GYM (uppdaterat 2017-04-17)

§ 1.Medlemskap

Medlemskapet i One Life Gym är personligt. • Minimiåldern för att teckna medlemsavtal är 16 år alternativt 15 år med målsmans underskrift.

 

Det finns 2 olika medlemsformer.

• Ordinarie - tillgång till anläggningen dygnet runt.

• Dagtid - tillgång till anläggningen måndag till fredag mellan kl 06.00 – 16.00.

 

§ 2. Medlemskort och kontaktinformation

Vid besök på anläggningen ska medlem vid varje tillfälle registrera sig genom att öppna dörren med sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelse i anläggningen, även under träning, så att detta kan uppvisas vid de kontroller som kontinuerligt förekommer. Vid förlust av medlemskap eller om det skadas så att den blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en avgift på 50kr . Medlem är skyldig att omgående meddela One Life Gym ändringar av namn, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All brevkontakt sker till medlemmens folkbokföringsadress.

 

§ 3. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Medlem är personligt betalningsansvarig gentemot One Life Gym. Detta gäller även om någon annan vid tecknandet av medlemsavtalet angivits som ansvarig för betalningen.

Halv- eller helårsbetalning

Vid tecknande av halv- eller helårsbetalt avtal, betalas avgiften i sin helhet vid tecknandet av medlemsavtalet.

 

Betalning via Autogiro

Företag & fysiska personer kan betala via autogiro. Betalning av träningsavgift ska ske månadsvis i förskott den 28e varje månad. Medlemmen förbinder sig att tillse att beloppet finns på uppgivet konto senast bankdagen före den 28e varje månad. Om den 28e är en helgdag ska dragning ske från kontot dagen innan alternativt påföljande bankdag. Avisering av betalningar enligt autogiromedgivandet ska genom dessa villkor anses gjorda tills vidare. Saknas medel på konto vid ordinarie dragningstillfälle kommer One Life Gym att göra ett till försök till att dra beloppet via autogiro samma månad. Finns det inte medel på kontot på dessa två dragningar kommer dröjsmålsränta samt påminnelseavgift (60kr) tas ut vid nästa försök att dra beloppet. Sker ingen betalning kommer medlemmen att stängas av tills full betalning, inklusive ränta och kostnader, sker. Avstängning medför inte att träningstid fryses utan tiden för taggen löper och förbrukas.

Prisjustering under löpande avtal

Kampanjavtal som betalas via autogiro ändras automatiskt efter 12 månader till då aktuellt ordinariepris.

 

§ 4. Avtalstid

One Life Gym har två avtal. Ett med obligatorisk bindningstid och ett utan obligatorisk bindningstid på månadsavtal med betalning via autogiro. Uppsägningstiden är 2 månader från det att One Life Gym har mottagit en uppsägning av medlem. Halv- och helårsbetalda avtal har en avtalsperiod om 6 respektive 12 månader och avslutas automatiskt då dessa månader löpt ut.

 

§ 5. Frysning, överlåtelse och uppsägning av medlemsavtal

Omedelbar frysning av medlemsavtal är möjligt vid uppvisande av läkarintyg för långtidssjukskrivning eller graviditet samt vid resor om tex flygbiljett visas upp. Medlemsavtalet kan frysas som längst 12 månader per tillfälle. Efter det att frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemskapet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Som medlem ansvarar jag för att erhålla och vid behov kunna visa upp kvittens av min frysning. Frysning är även möjlig utan intyg men då gäller 1 månads handläggningstid. Överlåtelse av medlemskapet kan ske 1 gång, dvs. den som övertagit ett medlemskap kan inte i sin tur överlåta det. Vid överlåtelse av medlemskap ska överlåtande medlem betala en överlåtelseavgift på 300 kr till One Life Gym. Övertagande medlem ska betala 249 kr i startavgift samt skriftligt acceptera dessa villkor och slutligen godkännas av One Life Gym. Löpande månadsavtal, öppnings och kampanjerbjudanden kan inte överlåtas. Uppsägning av medlemskap ska ske personligen till personal på One Life Gym eller via post till huvudkontoret One Life Gym Mineralvägen 29 i Karlskoga eller via e-post Malou@onelife.se. En uppsägning är alltid bindande och kan ej ångras. Medlemskapet kan alltid avbrytas av One Life Gym med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot någon av avtalets väsentliga bestämmelser. Medlemmens betalningsskyldighet kvarstår uppsägningstiden ut.

 

§ 6 Hälsotillstånd

Medlem ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att medlem utan risk klarar att delta i aktiviteterna hos One Life Gym.

 

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Lokalen är avsedd för träningsrelaterad verksamhet och får av medlem uteslutande nyttjas för träning. Medlem får t ex ej sova eller på annat sätt uppehålla sig i lokalerna. Det åligger medlem att följa gällande trivselregler och de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen, av One Life Gym:s personal. Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Om medlem uppträder störande eller inte följer trivselregler och anvisningar har One Life Gym rätt att begränsa de tider medlemmen får vistas på anläggningen eller medlemmens användning i övrigt av anläggningen eller helt avbryta medlemskapet, varvid medlemmens betalningsskyldighet för pågående avtalsperiod består.

 

§ 8. Gäst

Medlem kan medta max en gäst för provträning en gång under tid då anläggningens reception är öppen.

 

§ 9. Doping

One Life Gym förbehåller sig rätten att kontakta polis vid misstanke om användning av dopingklassade preparat. Polisen utreder medlem och utför test av medlem om bedömningen är sådan. Vid avslutat polisärende med fällande dom kommer medlemmen att stängas av på obestämd tid för brott mot One Life Gyms väsentliga bestämmelser. Se § 5 i One Life Gyms medlemsavtal.

 

§ 10. Ansvar för olycksfall och ägodelar

One Life Gym svarar inte för personskador, sakskador eller förlust av medlems ägodelar annat än om skadan eller förlusten uppstått på grund av att One Life Gym agerat grovt vårdslöst.

 

§ 11. Prisändringar

En prishöjning på löpande avtal ska meddelas 2 månader innan den träder ikraft. Medlem som säger upp sitt avtal pga en prishöjning är skyddad mot prisändringen under uppsägningstiden.

 

§ 12. Personuppgifter

One Life Gym lagrar med automatisk databehandling personuppgifter i en databas under iakttagande av bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Medlem samtycker till att One Life Gym samlar in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla detta avtal. Medlem samtycker även till att lämnade personuppgifter får användas för marknadsföring av olika varor och tjänster. Inpassering när anläggning är obemannad sker genom taggsystem. Dessa uppgifter finns endast lagrade på varje individuell tagg och det är dessa uppgifter som jämförs med det som avläses vid inpassering. Medlem har informerats att ingången och anläggningen av säkerhetsskäl är kameraövervakad.

 

§ 13. Identifiering

För Autogiroavtal krävs svenskt personnummer, svenskt privat kontonummer och giltigt svenskt ID-kort eller EU-pass tillsammans med personbevis. Helårsbetalat avtal kräver giltigt ID-kort tillsammans med intyg om studier utfärdat av svensk läroanstalt, ett svenskt arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller bevis om ansökan av asyl från migrationsverket.

 

TILLÄGG TILL KÖP VIA INTERNET

§§ 14-16 gäller endast när medlem tecknar medlemsavtal via One Life Gym:s hemsida. • Vid köp via internet tillämpas distansavtalslagen. • Köp via internet är personligt i den meningen att det endast är den som ska bli medlem som kan teckna avtalet via hemsidan. • Medlem har via hemsidan godkänt att bestämmelserna i detta avtal gäller för medlemskapet.

 

§ 14. Ångerrätt

Medlem har rätt att inom 14 dagar från köptillfället ångra sitt köp genom att meddela One Life Gym. Medlems medlemskap avslutas då och denne får tillbaka betalt belopp. Ångerrätten gäller under förutsättning att medlemskortet inte har använts. Medlem kan ångra sitt köp via e-post till huvudkontoret (Malou@onelife.se), på anläggningen eller via post till huvudkontoret (One Life Gym Skogsviksvägen 2a 68071 Björneborg).

 

§ 15. Betalning

Betalning av startavgifter gällande avtalet sker på One Life Gym:s hemsida enligt anvisningar där. Vid tecknande av medlemsavtal med månadsbetalning via autogiro åtar sig medlem att i omedelbar anslutning till tecknandet anmäla medgivande för autogiro via sin internetbank med One Life Gym som betalningsmottagare.

 

§ 16. Leveransvillkor

Avtalet börjar gälla den dag köpet registreras på hemsidan, ej dagen då taggen levererats. Taggen skickas via post till medlems angivna adress.

 

AUTOGIROMEDGIVANDE

§§ 17-18 gäller endast när medlem tecknat medlemsavtal med Autogirobetalning.

§ 17. Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Detta betyder dock inte att betalarens avtal mot betalningsmottagaren avslutas.

 

§ 18. Beskrivning

Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Betalaren ska genast underrätta betalningsmottagaren om detta.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.